การประเมินความพึงพอใจของพนักงาน

           เรามีการเสนอเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินที่ไม่เปิดเผยชื่อซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจระดับความพึงพอใจของพนักงานในองค์กรซึ่งการที่คุณจะได้รับรู้หรือได้ยินความรู้สึกของพนักงานโดยตรงนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยาก ซึ่งปัญหาด้านการบริหารทีมงานเหล่านั้นจะได้รับการชี้แนะผ่านเครื่องมือของเรา ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้ความคิด ความรู้สึกและทัศนคติที่พนักงานและลูกจ้างมีต่อหัวหน้าและองค์กร